Zorgstructuur

De zorg wordt georganiseerd volgens de één zorgroute. Dat wil zeggen dat het zorgproces is verdeeld in de opeenvolgende verwijzingsstappen.

De basiszorg betreft de begeleiding van de leerling door de verantwoordelijke leerkracht. Vanuit hun professionaliteit bouwen ze een leerling/leerkrachtrelatie op met de leerlingen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De secundaire zorg wordt geboden door het leerlingenzorgteam. Vanuit hun professionaliteit bieden ze ondersteuning, coaching en begeleiding aan de leerkracht. 

Binnen de organisatie werken we met een CvB (commissie voor belgeleiding). Binnen deze commissie wordt multidisciplinair gewerkt en diverse specialisten werken mee de ondersteuning bij hulpvragen voor leerlingen. In de CvB wordt jaarlijks het uitstroom perspectief van de leerlingen besproken en vastgesteld.

Het zorgadviesteam (ZAT) is een bovenschoolse voorziening en komt periodiek en op afroep bijeen voor een multidisciplinair overleg. Het ZAT team probeert de zorg bij de leerling te krijgen. De bezetting van het zorgadviesteam wordt ingevuld afhankelijk van de aard van de problematiek. Zo kunnen de volgende functies uit het samenwerkingsverband deel uitmaken van de bezetting: gedragskundige, logopedist, ergotherapeut, schoolarts, schoolmaatschappelijk werkende en psychiater en/of revalidatiearts. De betreffende teamleider en de psycholoog/orthopedagoog zijn te allen tijde bij het ZAT aanwezig.

De teamleider, die de interne zorg coördineert, kan een leerling op de agenda zetten van het ZAT als er sprake is van interne handelingsverlegenheid bij een multi-probleem leerling, waarbij meerdere levensgebieden van de leerling meegenomen behoren te worden. De bestuursmanager van Stichting Almere Speciaal is voorzitter van het ZAT en kan (indien nodig) besluiten.