Arbeidstoeleiding

Stage en uitstroom op Aventurijn
VSO Aventurijn biedt leerlingen een stage-traject aan dat passend is bij de begeleidingsbehoefte, wensen en mogelijkheden van de leerling.
Binnen de school worden stages begeleid door bekend personeel, buiten de school door voor de leerling onbekende mensen. 
De opbouw van de stages begint bij het uitvoeren van taken in de klas. Tijdens het tweede jaar van de brugklasperiode kiezen leerlingen op basis van hun interesse en evt. profielkeuze voor een interne stage(BIS).
In de middengroep vinden stages voor de meeste leerlingen buiten de school plaats. Doorgaans een dagdeel met een begeleider van school; BES stage.
De laatste fase is de transitiefase in de eindgroep. De leerlingen kiezen samen met ouders/verzorgers voor een externe stage buiten de school (ZES)

Taken in de groep 1e jaar Brugklas
 • Als voorbereiding op het lopen van stages richting dagbesteding of arbeid, is de eerste stap het uitvoeren van taken in de eigen groep (tafels schoonmaken, afwas doen etc.). Het klassenteam begeleidt de uitvoering van deze taken.
 • Gedurende het schooljaar voert de leerlingen wisselende taken uit passend bij zijn/haar mogelijkheden.

BIS (Begeleide Interne Stage) 2e jaar Brugklas
 • Leerlingen voeren met een begeleider taken uit binnen de school (koffie rondes, pantry, wasronde, receptie, winkel etc.) Deze begeleider is iemand van school, niet een vertrouwd persoon uit het klassenteam.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de klas en binnen de school of in de omgeving van de school.
 • Het accent ligt op het oefenen van werknemersvaardigheden: je taak goed uitvoeren, je concentreren op een taak, samenwerken en overleggen, en adequate hulp vragen.
 • Na het eerste jaar in de brugklas en het volgen van alle profielvakken wordt de Arbeidsinteressetest wordt afgenomen. In overleg met ouders en leerkracht wordt er een profielkeuze gemaakt.

BES (Begeleide Externe Stage) 1e en 2e jaar Middengroep
 • Uitgangspunt is dat de profielkeuze leidend is voor de profielvakken en de stages die de leerling worden aangeboden.
 • Profielen die aangeboden worden:
  Uitstroom 1 belevingsgericht onderwijs
  Uitstroom 2 t/m 4:
  - Horeca
  - Plant & dier
  - Techniek
  - Facilitair & dienstverlening
  - Kunst en cultuur
 • Samen met een instructeur/begeleider van Aventurijn voeren leerlingen werkzaamheden (stage) uit buiten de school (Almere-City F.C., AH, Castrovalva, Borneo).
 • De leerlingen werken aan vastgestelde praktijkdoelen en kunnen hiervoor certificaten voor behalen.
 • Bij een aantal stages wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig naar hun stage reizen met de fiets of openbaar vervoer.

ZES (Zelfstandig Externe Stage) Eindgroep
 • Vanaf 16,5 jaar wordt stage gelopen buiten school met begeleiding vanuit de stageplaats; deze fase noemen we de transitiefase. De ZES stage heeft als doel om werkervaring op te doen en te beoordelen of de werkplek een geschikte uitstroomplek is.
 • Elke leerling krijgt een eigen stage- en uitstroomcoördinator die de leerling en ouders begeleidt tijdens het stage- en uitstroomtraject.
 • Tijdens het stagetraject volgt de stage- en uitstroomcoördinator het traject in samenwerking  met zowel leerling, leerkracht en ouders om gezamenlijk tot een passende uitstroomplek binnen arbeid of dagbesteding te komen.

De stage- en uitstroomcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de stages op Aventurijn. 
Globaal wordt onderstaande opbouw aangehouden.

Uitstroom
Voor de meeste leerlingen van Aventurijn is VSO Aventurijn (Voortgezet speciaal onderwijs) eindonderwijs. Leerlingen stromen in principe uit in het jaar wanneer ze 18 zijn.
De uitstroom vindt plaats in juli. De leerlingen sluiten hun schoolperiode bij Aventurijn af met een V.S.O. diploma.

Uitstroom 1
Deze leerlingen volgen een uitstroomtraject passend bij hun beperkingen en mogelijkheden.
Hier wordt zorgvuldig naar gekeken en afgestemd met alle betrokkenen.

Uitstroom 2 t/m 4
Binnen onze school kennen we de onderstaande uitstroomprofielen:
 • Uitstroom 1: Ervaringsgerichte dagbesteding
 • Uitstroom 2 en 3: Activerende dagbesteding
 • Uitstroom 4: Beschutte arbeid of vervolgonderwijs op maat.

Uitstroom dagbesteding
 • Bij het verlaten van de school zijn de leerlingen start bekwaam om te kunnen gaan werken bij hun uitstroomplekken.
 • Hier vinden zij een veilige omgeving met gespecialiseerde begeleiding die de jongeren ondersteunt met een duidelijk programma, takenoverzicht en voldoende nabijheid in de taken die zij hier uitvoeren.

Uitstroom arbeid
Voor leerlingen die naar (beschutte) arbeid uitstromen, wordt vooral gezocht naar een stageplaats waar ze ook naar toe kunnen uitstromen. De overgang vindt geleidelijk plaats van school naar (beschutte) arbeid.

Nazorg
Na het verlaten van de school worden de leerlingen twee jaar gevolgd door school. Ouders worden twee keer per jaar gebeld door hun stagecoördinator om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig biedt de school ook hulp in deze periode.