Inrichting van het onderwijs

Bij Aventurijn leren we de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgonderwijs, arbeid of een dagbesteding. Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs bij Aventurijn is samengesteld conform de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Het VSO levert eindonderwijs. Concreet betekent dat wij voor meer dan 90% van onze leerlingen de laatste opleiding zijn die zij volgen, voordat zij een plaats vinden in de maatschappij.

We zien het als onze belangrijkste taak de leerlingen op te leiden tot een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Daarbij richten wij ons naast werk op de aspecten wonen en vrije tijd.

Bovenstaande impliceert dat twee begrippen de rode draad vormen in ons onderwijs:

Zelfstandigheid - In alle lessen en met alle onderwijsonderdelen wordt direct gewerkt aan de opbouw van de zelfstandigheid van de leerling. Persoonlijke doelstellingen op dit gebied worden geoefend

Maatschappelijke gerichtheid - Naarmate de uitstroom van de leerling nadert zal steeds meer praktijkgericht worden gewerkt en wordt de leerling getraind kennis en vaardigheden toe te passen in verschillende situaties.

Maatschappelijke en sociale redzaamheid (Burgerschap) wordt geïntegreerd in alle onderdelen van het onderwijsprogramma en ook op dit gebied wordt voortdurend aan persoonlijke doelstellingen gewerkt.

Leerlingen die instromen in het VSO starten veelal in de brugklas. We onderscheiden binnen het VSO vier fases. De brugklas, de oriëntatiefase, de verdiepingsfase en de uitstroomfase. Binnen de EMBG (ernstig meervoudig beperkten) groep (bij ons BME) zijn deze fases minder zichtbaar, leerlingen blijven vaak meerdere jaren in een voor hen veilige groep. Uitstroomgericht VSO is hier het uitgangspunt, de leerroute voor de A stroom wordt hier gevolgd.

Binnen het VSO wordt gewerkt met een lesrooster. Leerlingen hebben een vaste groep met een eigen leerkracht, maar volgen ook vakken buiten de groep bij andere leerkrachten. Vooral de praktijkvakken vinden buiten het klaslokaal plaats. Het werken met een lesrooster bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen. Binnen een veilige situatie leren we de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk naar hun lessen te gaan. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerlingen wordt hierin begeleid.

Inrichting van het onderwijs

Waarborging kwaliteit van onderwijs Aventurijn
De basis van het onderwijs wordt beschreven in het schoolplan. Het onderwijsbeleid van Aventurijn wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt aan de hand van het jaarplan voor de organisatie en aan de hand van data die leeropbrengsten weergeven.

Aventurijn; een neutraal bijzondere school
Aventurijn is een neutraal bijzondere school. Dit betekent dat het onderwijs niet is gebaseerd op een geloofsovertuiging. De school kent het 'kennisgebied Geestelijke stromingen'. Hier wordt kennis over belangrijke levensbeschouwingen en we­reldgodsdiensten overgedragen.